0899.469.466

Khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chứng danh nghề nghiệp giáo viên

+ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên có các loại như sau:  I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II (Ban hành kèm theo Quyết định số...